นโยบายการใช้เว็บไซต์


นโยบายการใช้เว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ขอเรียนว่า ทางเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เก็บรวบรวมไว้
ข้อ 2 : “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร ?
ข้อ 3 : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 4 : การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5 : ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 6 : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
ข้อ 7 : การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับครัวน้ำทิพย์
ข้อ 8 : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อ 9 : ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เก็บรวบรวมไว้
บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ต้องการให้ข้อมูลและบริการในบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความ ต้องการของท่านบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียน เพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด สามารถระบุความเป็นบุคคลได้

ข้อ 2 “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมแล้ว บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ยังได้รวบรวมข้อมูลประเภทอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อให้ทางบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด สามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ทำให้สามารถทราบถึงข้อมูลและความสนใจพิเศษของท่านได้ แฟ้มคุกกี้ทำให้ทราบถึงบริการหรือสิ่งต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด และช่วยให้จัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

ข้อ 3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการ ติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไปยังครัวน้ำทิพย์ หรือเว็บไซต์พันธมิตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวม ข้อมูลใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (Link) กับเว็บไซต์บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่านบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด อาจจะส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นไปถึงท่านเป็นครั้งคราวเพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลดังกล่าวจากบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด และเว็บไซต์พันธมิตร ท่านมีสิทธิในการเลือกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไข โปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ให้ปฏิเสธการรับแฟ้มคุกกี้ได้ ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถรับทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ใหม่ ๆ และการเชื่อมต่อในบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 6 การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดให้ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของตนได้โดยท่านอาจจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและ รหัสผ่าน (Password) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) ท่านอาจลบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือร้องขอให้บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการให้ได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น พิเศษของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกบัญชีไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ได้ที่

ข้อ 7 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ที่มีไว้เพื่อป้องกันความ เสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ไปก่อให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความ เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด

ท่านรับทราบและตกลงว่าเพื่อให้คำสั่งซื้อหรือรับบริการจากบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเองในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัส ผ่านของท่านบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเตอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อ ของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Cafe)

ข้อ 8 ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด และขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด อาจจะแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน